Tredje rummet är en mångkonstnärlig grupp, vars centrala målsättning är den inbördes dialogen och utforskandet av förhållandet mellan konsten och vetenskapen. Vi lyfter fram ämnen som är socialt och filosofiskt betydelsefulla.

KOLMAS TILA – Tredje Rummet – Third Space

 

Tredje rummet är en mångkonstnärlig grupp, vars centrala målsättning är den inbördes dialogen och utforskandet av förhållandet mellan konsten och vetenskapen. Vi lyfter fram ämnen som är socialt och filosofiskt betydelsefulla.

Tredje rummet förverkligar såväl teaterföreställningar, installationer, utställningar som föreställande konst.

Tredje rummet strävar inte efter fasta strukturer. Vi vill rörlighet. Vi kompletterar vår grupp i enlighet med respektive produktion.

Tredje rummet är ett kommunikationsmedel in i det okända. I den filosofiska diskussionen knyts begreppet tredje rummet till kritiken av det västerländska tänkandet och dess grundhållning. Tredje rummet betonar ömsesidighet – saker som upplevts som motsatser påverkar varandra. Det tredje rummet kan kopplas till identiteten, som ses som en fortgående process.

Människan uppfattas både genom sin härkomst och i förhållande till den plats dit hen har kommit, dit hen är på väg. Detta gäller också den professionella identiteten.

Det tredje rummet kan också vara ett fysiskt rum – en situation och ett tillfälle som öppnar sig till exempel mellan åskådaren och föreställningen. Väsentligt i detta möte är att båda parter påverkar varandra. Detta vill vi utforska. Vår utgångspunkt är att teatern utgör en gemenskap och innebär en aktiv samverkan med publiken.

Vi söker en mera förpliktigande process med åskådaren. Vi vill utmana åskådaren till ett nytt slags förhållande med verket.

 

VI SÄGER JA

 

Till konsten.
Till dialogen mellan konsten och vetenskapen. Till forskningsarbete och dialog, som kan lyfta fram ämnen som är konstnärligt, filosofiskt och socialt betydelsefulla. Till ämnen, utifrån vilka man kan skriva och skapa nya verk för scenen. Formen för konstens och vetenskapens inbördes dialog är möten, som utgör en del av öppna publikevenemang.

Till en gemenskapens teater.

Vi strävar efter aktiv samverkan med den potentiella publiken. Vi undersöker åskådarens relation till föreställningen. Vi anser att den inte är automatisk, vi vill ha en mera förpliktigande process med åskådaren. Hur konstrueras rummet och verket i förhållande till åskådaren? Vi vill utmana åskådaren till ett nytt slags förhållande med verket.

Till lättheten/rörligheten.
Vi strävar inte efter fasta strukturer. Vi kan öva – och uppträda – i Åbo – eller i Tallinn, Stockholm eller Helsingfors. Vi söker samarbetspartner för att möjliggöra detta.

Till fantasin och friheten.
Konsten kan vara källan till kunskap.

Till den inbördes dialogen mellan olika konstarter.
Som skapar teaterns och föreställningens språk via olika konstarter.

Till flerspråkigheten.

Till varje medlems egen konstform.Till det, att vars och ens konstform får ett forum.

Till den oberoende och suveräna aktören.